Artist: XPRTNovice Joseph Zieja

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Astérix
Alberto José González
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Dragon Slayer: The Legend of Heroes
Masaaki Kawai, Mieko Ishikawa
Dungeonmans
zircon
Final Fantasy II
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Suikoden II
Keiko Fukami, Miki Higashino
Super Final Match Tennis
Takamitsu Kajikawa
Super Mario 3D World
Koji Kondo, Mahito Yokota, Toru Minegishi, Yasuaki Iwata
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Yoko Shimomura
Super Smash Bros. Melee
Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Koji Kondo, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
Xenogears
Yasunori Mitsuda